Miesięczne archiwum: Wrzesień 2012

Charakterystyka prawna umowy spółki z o.o.

Jak już wspomniałem w poprzednich rozdziałach utworzenie spółki       z o.o. przebiega w kilku etapach. Spółka z o.o. powstaje w wyniku aktu zawiązania, którym zasadniczo jest umowa.

Akty zawiązania wyodrębnia się  spośród umów gospodarczych w oparciu o kryterium przedmiotu lub rodzaju działalności, w ramach których dochodzą do skutku. Aktem zawiązania jest akt woli założycieli dotyczący utworzenia spółki, określenia jej struktury i zasad funkcjonowania.Tego typu umowy są podstawą powstania spółki, regulują stosunki między wspólnikami oraz stosunki na zewnątrz spółki w granicach obowiązujących przepisów.

Zawierając umowę, wspólnicy są między sobą zobowiązani do zawarcia i utrzymania więzi spółkowej, gdyż cechą umowy spółki z o.o. jest wspólnota celu, a wierzycielem tego zobowiązania jest spółka, a nie poszczególni uczestnicy .Środkiem do osiągnięcia celu spółki są wkłady.

W przypadku umowy założycielskiej istnieje możliwość wykluczenia uwzględnienia wad oświadczeń woli powstałych przy zawarciu umowy spółki, co jest skutkiem rejestracji.

Przy zawarciu umów założycielskich obowiązuje zamknięty katalog form prawnych, w którym można założyć spółki. Do umów tego typu odnoszą się przepisy ogólne kodeksu cywilnego o czynnościach prawnych oraz szczegółowe przepisy kodeksu spółek handlowych. Mają tu także zastosowanie ograniczenia swobody kontraktowej natury zawarte w kodeksie cywilnym i szczegółowe w odniesieniu do spółek wynikające z kodeksu spółek handlowych.