Miesięczne archiwum: Sierpień 2019

Sprawdzanie danych przed wydaniem koncesji

z pracy mgr z administracji

Prezes URE jako organ koncesyjny posiada uprawnienie [1] przed podjęciem decyzji w sprawie wydania koncesji do dokonania kontrolnego sprawdzenia faktów podanych we wniosku o udzielenie koncesji w celu stwierdzenia, czy przedsiębiorca spełnia warunki wykonywania działalności gospodarczej objętej koncesją, a także czy podane we wniosku informacje odpowiadają rzeczywistemu stanowi rzeczy.

Postępowanie kontrolne w większości przypadków będzie miało charakter „gabinetowy” i powinno być prowadzone zgodnie z postępowaniem dowodowym określonym przepisami kodeksu postępowania administracyjnego np. przesłuchanie świadków (art. 77 k.p.a.), opinii biegłych (art. 84 k.p.a.), czy też oględzin (art. 85 k.p.a.). Przeprowadzenie postępowania dowodowego ma służyć realizacji zasady ogólnej prawdy obiektywnej wyrażonej w art. 7 i 77 k.p.a. Jest to jednak uprawnienie organu, a nie jego obowiązek[2].


[1] wynika z treści art. 18 pkt. 2 Prawa działalności gospodarczej

[2] M. Waligórski Nowe prawo działalności gospodarczej. Poznań 2001 r .str. 241