Bibliografia

ACHTEN, U. (red.), Recht auf Arbeit – eine
politische Herausforderung, Neuwied 1978

BAŁABAN, A., Źródła prawa w polskiej konstytucji z 2 kwietnia 1997 r., Przegląd
Sejmowy 5/97

BLANPAIN, R.  (red.), International Encyclopaedia for Labour Law and
Industrial Relations, vol. 2, Chapter about Belgium, The Hague-London-Boston
1998

BLANPAIN, R., Syndicale vrijheiden in Belgie, Antwerpen 1968

BLANPAIN, R., ENGELS, C., European Labour Law, The Hague-London-Boston 1997

BLANPAIN, R., MATEY, M., Europejskie prawo pracy w polskiej perspektywie,
Warszawa 1993

BLANPAIN, R., VANACHTER, O., Schets van het Belgisch Arbeidsrecht, Brugge 1997

BOĆ, J. (red.), Prawo administracyjne, Wrocław 1994

BORUCKA – ARCTOWA, M., WOLEŃSKI, J., Wstęp do prawoznawstwa, Kraków 1995

CHMIELEK, E., Źródła prawa pracy (zagadnienia hierarchii norm prawnych), ZNUJ
Prace prawnicze, z. 90, Warszawa – Kraków

CLEMENT, J., VAN DE PUTTE, M., De in de Grondwet uitdrukkelijk  genoemde
economische, sociale en culturele rechten, (w:) Mensenrechten. Jaarboek van het
Interuniversitair Centrum Mensenrechten, Antwerpen – Apeldoorn 1995

CRAENEN, J.G, CRAENEN, G.J., Constitution of the Kingdom of Belgium, Leuven
1994

FLOREK, L., Zgodność przepisów prawa pracy z Konstytucją, PiZS 11/97

HUYBERECHTS, I., Individual  employment  relations. Collective
labour  relations, referat, niepublikowany, Leuven 1998

KACZYŃSKI, L., Wpływ art. 87 Konstytucji na swoiste źródła prawa pracy (uwagi
wstępne), PiP 8/97

JAN PAWEŁ II, Laborem Exercens, Wrocław 1995

LANG, J. i inni, Polskie prawo administracyjne, Warszawa 1995

LISZCZ, T., Przyszła Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej a prawo pracy, (w: )
Projekt Konstytucji. Wartości i prawo, Annales UMCS – Sectio Ius, Lublin 1997

ŁĘTOWSKA, E., Regulaminy w kodeksie cywilnym a regulaminy pracy, (w:) Lokalne
normy prawa pracy. Materiały III Zimowej Szkoły Prawa Pracy, Wrocław 1976

MARX, K., Capital. A Critique of Political Economy, New York 1906

MORAWSKI, L., Wstęp do prawoznawstwa, Toruń 1997

MüLLER, J. P., Sozialrechte in der Verfassung?, Basel – Frankfurt am Main 1981

OPAŁEK, K., WRÓBLEWSKI, J., Zagadnienie teorii prawa, Warszawa 1969

PAS, W., VAN NIEUWENHOVE, J., Het recht een menswaardig leven te leiden: een
vergelijking van de grondwetsbepalingen in België en Duitsland, (w:)
Mensenrechten. Jaarboek van het Interuniversitair Centrum Mensenrechten,
Antwerpen – Apeldoorn 1995

PIETERS, D., Introduction into the Basic Principles of Social Security,
Deventer-Boston 1994

ROZMARYN, S., Konstytucja jako ustawa zasadnicza PRL, Warszawa 1961

SALWA, Z., Praca oraz prawa socjalne obywateli w przyszłej konstytucji, PiP
9/90

SALWA, Z., Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, Warszawa 1995

SAMUEL, L., Fundamental Social Rights: case law of the European Social Charter,
Strasbourg 1997

SANETRA, W., Konstytucyjna ochrona wolności i praw pracowniczych, referat na
konferencję sędziów Izby Administracyjnej, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych SN w
Kazimierzu Dolnym (27-30 kwietnia 1998 r.)

SANETRA, W., Prawa (wolności) pracownicze w Konstytucji, PiZS 11/97

SANETRA, W., Prawo pracy. Zarys wykładu t. 1, Białystok 1994

SARNECKI, P., Idee przewodnie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2
kwietnia 1997 r., Przegląd Sejmowy 5/97

STROOBANT, M. (red.), Sociale Grondrechten, Antwerpen – Apeldoorn 1995

SZUBERT, W., Układy zbiorowe pracy, Warszawa 1960

SZUBERT, W., Zasady prawa pracy, PiP 7-8/57

ŚWIĄTKOWSKI, A., Komentarz Kodeks pracy, Kraków 1996

ŚWIĄTKOWSKI, A., Normy prawa pracy i prawa ubezpieczeń społecznych w przyszłej
polskiej Konstytucji, (w:) Krakowskie Studia Prawnicze, Rok XXIII – 1990

ŚWIĄTKOWSKI, A., Zasady prawa pracy, Warszawa 1997

WAGNER, B., Kilka uwag w sprawie rokowań kolektywnych, ZNUJ z. 138, Kraków 1991

WAGNER, B., Układ zbiorowy pracy a umowa o pracę, PiZS 3/95

WAGNER, B., Umowy i porozumienia prawa pracy, Studia Cywilistyczne t. XXXV,
Warszawa – Kraków 1989

WAGNER, B., Wynagrodzenie za pracę (Pojęcie, prawna ochrona i źródła
regulacji), Studia z zakresu prawa pracy 1996

WRONKOWSKA, S., ZIELIŃSKI, M., ZIEMBIŃSKI, Z., Zasady prawa. Zagadnienia
podstawowe, Warszawa 1974

ZIELIŃSKI, T., Konstytucyjne złudzenia, Rzeczpospolita z 1 sierpnia 1966 r

ZIELIŃSKI, T., Prawo pracy. Zarys systemu, część I Ogólna, Warszawa – Kraków
1986

ZWIERZCHOWSKI, E., Wprowadzenie do nauki prawa konstytucyjnego państw
demokratycznych, Katowice 1992

Dodaj komentarz