Przestępczość zorganizowana w Polsce

Wstęp pracy mgr z kryminalistyki

We współczesnym świecie przestępczość jest poważnym problemem społecznym. Zasięg tego zjawiska nie ogranicza się tylko do jednego państwa, regionu państw, czy nawet kontynentu. Przestępczość jest negatywnym zjawiskiem o zasięgu ogólnoświatowym. Nie ma bowiem państwa na świecie, w którym problem przestępczości nie urastałby do najważniejszego problemu w państwie, nie przyciągałby uwagi parlamentu, rządu, polityków i prasy.[1]

Przemiany społeczno-ekonomiczne zapoczątkowane w Polsce pod koniec lat osiemdziesiątych przyniosły wraz z rozwojem swobód demokratycznych znaczny wzrost przestępczości. Liberalizacja prawa, rozszerzenie zakresu praw i wolności obywatelskich, otwarcie granic, swoboda działalności gospodarczej to tylko niektóre wyznaczniki demokratyzacji życia w Polsce, które miały wpływ na patologiczne zachowania niektórych grup obywateli naszego państwa, a także przebywających tu cudzoziemców. Obok tradycyjnych czynników kryminogennych pojawiły się nowe, głównie o charakterze ekonomicznym, których oddziaływanie w warunkach niedoskonałej infrastruktury prawnej potęgowały wielokierunkowe migracje ludności sprzyjające nasileniu międzynarodowych powiązań przestępczych, pogłębiające się zróżnicowanie materialne społeczeństwa i pauperyzacja wielu jego grup.

Do podstawowych tendencji charakteryzujących współczesną przestępczość kryminalną w Polsce należą: wzrost liczby przestępstw popełnionych przy użyciu broni palnej i materiałów wybuchowych głównie na tle rabunkowym, umiędzynarodowienie przestępczości kryminalnej i stale wzrastający w niej udział cudzoziemców zwłaszcza rosyjskojęzycznych, nasilenie porachunków przestępczych w postaci zabójstw, ciężkich uszkodzeń ciała i uprowadzeń osób oraz zjawisko terroryzmu kryminalnego. Szczególnie niebezpiecznym przejawem zaostrzenia się sytuacji kryminalnej jest rozwój przestępczości zorganizowanej, napady rabunkowe na drogach publicznych, nielegalne wytwarzanie i używanie materiałów wybuchowych i broni. W skali masowej występują kradzieże samochodów i włamania do nich oraz kradzieże z włamaniem do różnego rodzaju obiektów. Narastają takie zjawiska jak przemyt kradzionych towarów i dóbr osobistych, nielegalny obrót narkotykami i środkami psychotropowymi, pranie brudnych pieniędzy, wielkie oszustwa na szkodę funduszy rządowych i banków, fałszerstwa pieniędzy i papierów wartościowych, wymuszenia rozbójnicze, przestępstwa przeciwko środowisku naturalnemu, handel żywym towarem, korupcja i nielegalna migracja.

Znaczny rozwój przestępczości w ostatnim dziesięcioleciu w Polsce nie jest zjawiskiem odosobnionym. Podobna sytuacja występuje w innych państwach Środowej Europy, które dokonują transformacji ustrojowej.[2]

[1] S. Pikulski „Podstawowe zagadnienia z taktyki kryminalistycznej” Białystok 1997 r., s.5

[2] Stanisław Pieprzny „Przestępczość zorganizowana w Polsce”