Archiwa tagu: Zakończenie pracy mgr

Zakończenie pracy mgr

Powyższa praca stanowi zaledwie próbę kompleksowego ujęcia problemu naruszenia i ochrony dóbr osobistych. Trudno nie zauważyć różnic między unormowaniami dotyczącymi omawianych kwestii a praktyką w życiu codziennym. Z jednej strony – ewolucja instytucji dóbr osobistych powinna być przyjmowana z entuzjazmem, jako jeden z dowodów na rozwój kultury prawa, z drugiej strony – należałoby bliżej przyjrzeć się problemowi przyswajania nowych unormowań przez ogół podmiotów prawa. Wydaje się bowiem, że nader często obywatel nie dochodzi swoich praw w danej dziedzinie tylko i wyłącznie dlatego, że prawa te są mu nieznane. Dlatego celowe wydaje się upowszechnianie znajomości instytucji tak istotnej i podstawowej w życiu ludzi, jak dobra osobiste.

Zakończenie pracy mgr

Wejście w życie nowej Konstytucji jest zawsze doniosłym wydarzeniem dla całego systemu prawa. Oznacza konieczność dokonania oceny ustawodawstwa w świetle jego zgodności z ustawą zasadniczą, wymusza nowelizacje sprzecznych z nią przepisów, a także prowadzi z reguły do znacznego przewartościowania filozofii stosowania prawa.

Ocena zgodności prawa pracy z przepisami Konstytucji jest złożona. Ogólnie rzecz biorąc, większa część zasad i norm konstytucyjnych dotyczących stosunku pracy stanowi potwierdzenie dotychczasowego stanu prawnego. W szczególności dotyczy to podstawowych zasad tej gałęzi prawa zapisanych w rozdziale II kodeksu pracy. Tym samym zamieszczenie ich w Konstytucji stanowi dodatkową gwarancję praw pracowniczych. Należy jednak zauważyć, że w zestawieniu z katalogiem praw socjalnych zawartym w przepisach konstytucyjnych z 1952 r. obecna regulacja jest nader szczupła. Jak się wydaje jest to naturalna konsekwencja oparcia ustroju gospodarczego Polski na zasadach wolnego rynku. Historyczny dylemat – co ma pierwszeństwo: praca czy kapitał znalazł więc odbicie także w tekście Konstytucji. Ustawodawca konstytucyjny starał się unikać  formuły prawa tam, gdzie jego realizacja byłaby w obecnych realiach iluzoryczna.

Konsekwencją dążenia do jednoznacznego nadania Konstytucji mocy normatywnej było przyjęcie zasady bezpośredniego stosowania jej przepisów. Z chwilą wszakże rozpoczęcia społeczno-ekonomicznej transformacji ustroju i realnego działania w tym ustroju zasady państwa prawnego nie ma wątpliwości, że Konstytucja, jeśli jest, ma sens tylko jako akt normatywny „bezpośrednio stosowalny”. Jednak, jak wynika to z przeprowadzonej w tej pracy analizy zastosowanie tej zasady na gruncie prawa pracy będzie mogło przebiegać tylko w bardzo ograniczonym zakresie. Prawa pracownicze stanowiące integralną część praw socjalnych wymagają bowiem dla ich urzeczywistnienia podjęcia przez państwo określonych działań. Stąd tak częste odesłania do ustaw zwykłych, które mają dopiero te zadeklarowane prawa skonkretyzować.

Mimo powyższych uwag nie sposób przemilczeć znaczenie Konstytucji dla stanowienia i stosowania prawa pracy. Jako najwyższe prawo Rzeczypospolitej przepisy Konstytucji będą wywierać wpływ na kierunek rozwoju ustawodawstwa pracy stanowiąc wytyczną legislacyjną, W procesie wykładni przepisów prawa pracy koniecznym stanie się uwzględnienie zasad konstytucyjnych, zarówno tych ogólnych, regulujących wszystkie sfery życia społecznego, jak i zasad partykularnych odnoszących się do stosunków pracy. Pozostaje wyrazić nadzieję, że przepisy Konstytucji przyczynią się do jeszcze pełniejszej ochrony pracownika, co jest przecież jednym z podstawowych zadań prawa pracy.