Wykaz skrótów

m.in. – między innymi
np. – na przykład
UOP – Urząd Ochrony Państwa
k.k. – kodeks karny
k.p.k. – kodeks postępowania karnego
art. – artykuł
tzw. – tak zwany
bln. – bilion
mld. – miliard
MSWiA – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
RP – Rzeczpospolita Polska
zd. – zdanie
por. – porównanie
ust. – ustęp